ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
     
 

ЗРТМ има 290 членови од јавни (државни) и приватни установи. Оние кои не се членови, а сакаат да се зачленат во ЗРТМ треба да уплатат 1,080ден за една година.  На жиро сметка 300000001044338 Kомерцијална банка, или со одбивање на плата од 90 ден.  секој месец.
Да биде пријавено на нашата електронска адреса дека е извршена уплатата
- Име и презиме
- Матичен број
- Каде е вработен или невработен

УО на ЗРТМ и комората издава сертификати за работоспособност . Истите ги верификува комисија од 5 члена независна од УО на ЗРТМ. Таа комисија е призната од ISSRT, ЕФРС и источно азиската федерација на рад.технолози во која покрај другите членуваат: САД, Канада, Јапонија, Кина, Тајван и др. Се разбира и Македонија.

Членовите на ЗРТМ  овие сертификати ги чинат 10 евра (за не членови 25 евра).
За да го добијат овој сертификат рад.технолози треба да исполнуваат:
диплома за високо образование во струката

- 10 месеци стручен стаж

- положен стручен испит

- солидно познавање на СТ и МР

- солидно владеење на класична радиологија

 
     

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО