ЗА НАС РАКОВОДСТВО АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ
     
 

О Д Л У К А

     Извршниот одбор на Здружението на радиолошки технолози на Македонија на состанокот одржан на 06.10.2010год. донесе  едногласно одлука за зголемување на членарината од 60 денари на 90 денари.

Образложение: Членството во EFRS и зголемиени трошоци околу тоа, и нормалното функционирање на И.О на ЗРТМ беа причина за ова зголемување на членарината.

Одлуката важи од 01.11.2010 година

 

 

 

 Потпретседател на ЗРТМ                                             Претседател на ЗРТМ
Димитар Андонов                                                         Мирослав Костадинов

 

 
     

 

ЕФРС
ЗА НАС АКТИВНОСТИ ЧЛЕНСТВО ИНФО КОНТАКТ РАКОВОДСТВО